Algemene voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de navolgende begrippen als volgt omschreven:

1. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of ander samenwerkingsverband die Goederen en/of Diensten afneemt van GrafiCom, dan wel met wie GrafiCom een Overeenkomst aangaat of met wie GrafiCom in onderhandeling is over een Overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een aanbieding is gedaan door GrafiCom.
2. GrafiCom: GrafiCom Solutions B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen.
3. Goederen: de door GrafiCom uit hoofde van een Overeenkomst te leveren apparatuur en/of rechten op programmatuur alsmede overige producten.
4. Diensten: de door GrafiCom uit hoofde van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot adviseren, installeren, implementeren, opleiden, ontwikkelen en verhuren.
5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst, hoe ook genaamd tussen GrafiCom en Opdrachtgever, alsmede welke wijziging en aanvulling daarop en de (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen GrafiCom en (mogelijke) opdrachtgever(s).
2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt door GrafiCom uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, door middel van een door opdrachtgever en GrafiCom ondertekende schriftelijke overeenkomst.

3. Aanbieding, opdracht en acceptatie

1. Alle door GrafiCom samengestelde offertes en / of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Opdrachtgever is aan de door hem verstrekte opdracht gebonden; GrafiCom is daaraan eerst gebonden nadat zij die opdracht schriftelijk jegens Opdrachtgever heeft aanvaard, danwel indien schriftelijke aanvaarding achterwege blijft door levering van de Goederen en/of Diensten. Door genoemde aanvaarding respectievelijk levering komt de Overeenkomst tot stand.
3. Annulering van een opdracht of voortijdige beëindiging van een Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij GrafiCom de annulering of voortijdige beëindiging schriftelijk heeft aanvaard, in welk geval GrafiCom het recht heeft 25% van de waarde van de opdracht respectievelijk de Overeenkomst (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. GrafiCom behoudt zich het recht voor (delen van) een Overeenkomst aan derden uit te besteden of door derden in onderaanneming te laten verrichten.

4. Wederzijdse verplichtingen

1. GrafiCom zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen (doen) uitvoeren. GrafiCom zal Opdrachtgever steeds tijdig alle relevante informatie verschaffen.
2. GrafiCom spant zich in Opdrachtgever te wijzen op ongeschiktheid van of tekortkomingen in door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde en/of voorgeschreven Goederen, Diensten en/of werkwijzen voorzover GrafiCom deze kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.
3. Opdrachtgever heeft GrafiCom tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaft en zal deze steeds verschaffen en voorts alle medewerking verlenen.
4. Opdrachtgever is gehouden het personeel van GrafiCom en de door GrafiCom ingeschakelde derden veilige en te allen tijde bereikbare en toegankelijke toegang te (doen) verlenen tot de locaties waar, in het kader van de Overeenkomst Goederen en/of Diensten worden geleverd en deze personen in staat stellen de levering in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst uit te voeren.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor gebruik en toepassing in zijn organisatie van de door GrafiCom te leveren Goederen en Diensten alsmede voor controle, beveiligingsprocedures en beheer. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever goederen en/of informatie ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke specificaties.
6. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke goederen en/of informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van GrafiCom staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft GrafiCom het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke prijzen en tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GrafiCom.

5. Levering van goederen

1. Levering van Goederen vindt plaats in de magazijnen van GrafiCom op het moment waarop GrafiCom aan Opdrachtgever meedeelt dat de Goederen gereed staan en op welk moment het risico voor beschadiging en verlies van de Goederen over gaat op Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In geval van ‘dropshipments’ vindt levering plaats in de magazijnen van de toeleverancier van GrafiCom op het moment dat GrafiCom aan Opdrachtgever meedeelt dat de Goederen gereed staan en op welk moment het risico voor beschadiging en verlies van de Goederen overgaat op Opdrachtgever, waarna de Goederen rechtstreeks worden vervoerd naar de Opdrachtgever.
3. Levering van Goederen geschiedt niet dan nadat GrafiCom in het bezit is van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden en vergunningen, alle formaliteiten zijn vervuld en de zekerheidstelling dan wel de eerste betalingstermijn indien voldoening daarvan bij opdracht is overeengekomen, door GrafiCom is ontvangen.
4. Transport, waaronder begrepen het laden en lossen, geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, ongeacht in wiens opdracht transport plaats vindt of te wiens laste het transportrisico door vervoerder wordt gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Vanaf het moment van de in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling heeft Opdrachtgever gedurende tien werkdagen de tijd om de Goederen af te halen. Mochten de Goederen niet tijdig afgehaald worden, dan zal GrafiCom de Goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan. Opdrachtgever kan de Goederen alsdan (doen) afhalen tegen contante betaling. Indien de Goederen na 30 werkdagen na de in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling niet zijn opgehaald, dan is GrafiCom gerechtigd de Goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door GrafiCom geleden schade.
6. Indien is overeengekomen dat Goederen op locatie van Opdrachtgever worden geleverd, geïnstalleerd en/of beproefd, zijn alle daarmee samenhangende werkzaamheden, ongeacht de aard daarvan, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal voor eigen rekening op eerste afroep en tijdig alle naar het oordeel van GrafiCom nodig geachte hulp en ondersteuning, ter beschikking stellen.
7. GrafiCom heeft het recht in gedeelten te leveren. Ter zake van (deel) leveringen heeft GrafiCom voorts het recht in gedeelten te factureren.

6. Levering van Diensten

1. Levering van Diensten vindt plaats bij voltooiing van de dienst door middel van het ter beschikking stellen van het resultaat van de dienst aan Opdrachtgever. Het risico voor beschadiging of tenietgaan van resultaten van Diensten gaat over op Opdrachtgever zodra deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever komen.
2. Indien de levering van Diensten plaats vindt in fasen, kan GrafiCom de uitvoering van Diensten behorende tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde resultaten van Diensten door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.
3. Alle door GrafiCom te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door GrafiCom te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar GrafiCom de werkzaamheden uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien dit door GrafiCom wordt uitgevoerd of verzorgd.
4. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan GrafiCom ter uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan GrafiCom verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van GrafiCom.
5. Alle door GrafiCom bij de werkzaamheden te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van GrafiCom, ook indien Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door GrafiCom. GrafiCom kan de van Opdrachtgever ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Opdrachtgever alle aan GrafiCom verschuldigde bedragen betaald heeft.
6. GrafiCom kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de werkzaamheden aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal GrafiCom Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever. In zodanig geval kan Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of GrafiCom de kosten van deze wijziging voor zijn rekenping neemt.
7. GrafiCom zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Desverzocht zal GrafiCom tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Opdrachtgever adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Opdrachtgever.

7. Leveringstermijnen

1. Alle door GrafiCom genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en worden zo veel mogelijk in acht genomen, maar verbinden niet.
2. Overschrijding van leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever geen recht op weigering van Goederen, opschorting van betaling, schadevergoeding, ontbinding of anderszins niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds.
3. Wijzigingen van of uitbreiding op een Overeenkomst geven recht op aanpassing van genoemde termijnen.
4. Indien zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van een Overeenkomst belemmeren of vertragen en die niet aan GrafiCom zijn toe te rekenen, is GrafiCom gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Prijzen en tarieven

1. De door GrafiCom opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Prijzen van Goederen zijn gebaseerd op levering vanaf magazijn en tarieven voor Diensten zijn exclusief reis- en verblijfkosten. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd zoals milieuheffingen, alsook exclusief installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Prijzen en tarieven kunnen steeds worden aangepast. In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, is GrafiCom gerechtigd door middel van een kennisgeving de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3. De tarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) tussen 08.30 uur en 18.00 uur. GrafiCom is gerechtigd voor levering van goederen of diensten buiten genoemde tijden, opslagen in rekening te brengen boven de dan geldende prijzen en tarieven.

9. Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. GrafiCom kan te allen tijde vooruitbetaling van (een deel van) de gehele prijs of het stellen van een naar haar oordeel deugdelijke zekerheid vorderen, alvorens tot leveren over te gaan. GrafiCom is gerechtigd om leveringen, zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten totdat door Opdrachtgever is voldaan aan de vordering van GrafiCom tot vooruitbetaling of zekerheidstelling.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van GrafiCom op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. GrafiCom is dan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten.
4. Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, over alle betalingen die niet op de vervaldag zijn voldaan, vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het nog open staande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand.
5. Eventuele reclames betreffende een bepaalde levering ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om facturen tijdig te voldoen.
6. Indien Opdrachtgever jegens GrafiCom in verzuim is, is hij verplicht GrafiCom de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van 250,– euro te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
7. In geval van een rechterlijke procedure zal Opdrachtgever, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan GrafiCom, naast de door het gerecht vastgestelde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, de werkelijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtsbijstand verschuldigd zijn, voorzover deze werkelijk gemaakte kosten de door het gerecht vastgestelde kosten te boven gaan.
8. GrafiCom is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met haar schulden aan Opdrachtgever, ook als tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Opdrachtgever mede begrepen de met haar gelieerde ondernemingen.

10. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de aan Opdrachtgever verkochte Goederen en/of resultaten van Diensten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan GrafiCom verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud blijft van kracht ook al ondergaan de geleverde prestaties een bewerking of aanpassing.
2. Indien Opdrachtgever zijn verplichting niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is GrafiCom gerechtigd de Goederen en/of resultaten van Diensten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening van risico van Opdrachtgever bij Opdrachtgever of derden, die de Goederen, en/of resultaten van Diensten voor Opdrachtgever houden, weg te halen of te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete ter grootte van 10% van de factuurbedragen van de betreffende Goederen en/of resultaten van Diensten.
3. Indien en zo lang GrafiCom eigenaar van de Goederen en/of resultaten van Diensten is, zal Opdrachtgever GrafiCom onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Goederen en/of resultaten van Diensten in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Goederen en/of resultaten van Diensten. Bovendien zal Opdrachtgever GrafiCom op eerste verzoek meedelen waar de Goederen en/of resultaten van Diensten, waarvan GrafiCom eigenaar is, zich bevinden.
4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van GrafiCom. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de Goederen en/of resultaten van Diensten met bekwame spoed wordt opgeheven.

11. Garantie en reclame

1. Opdrachtgever heeft recht op de garanties verstrekt door de desbetreffende toeleveranciers van GrafiCom. Desgevraagd zal GrafiCom zich inspannen de betreffende garantiebepalingen te doen toekomen aan Opdrachtgever. Eventuele garantieverplichtingen van GrafiCom gaan in geen geval verder dan de garantieaanspraken die GrafiCom jegens haar toeleveranciers op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken.
2. Indien Opdrachtgever, op grond van lid 1 van dit artikel, geen garantie aanspraken kan doen geldend maken, worden de overige door GrafiCom geleverde prestaties die gebrekkig blijken te zijn, door GrafiCom gedurende een periode van dertig kalenderdagen na levering, te harer keuze kosteloos hersteld, vervangen of alsnog deugdelijk uitgevoerd, nadat Opdrachtgever onverwijld deugdelijk heeft gereclameerd en GrafiCom de reclame heeft geaccepteerd.
3. In geval van een, op grond van dit artikel, herstelde, vervangen of alsnog deugdelijk uitgevoerde prestatie zal de garantietermijn noch ten aanzien van de gehele noch ten aanzien van de gedeeltelijke prestatie opnieuw ingaan, ongeacht de methode die door GrafiCom bij het uitvoeren van de garantie wordt gevolgd. In geval van vervanging van (delen van) goederen wordt GrafiCom eigenaar van de vervangen (delen van) goederen.
4. Indien de te leveren Goederen en/of Diensten bestaan of mede bestaan uit het leveren van apparatuur en/of programmatuur en deze qua type, constructie, afmeting, model, kleur en dergelijke afwijken van hetgeen daaromtrent is overeengekomen en die afwijkingen geen invloed hebben op het functioneren van die Goederen overeenkomstig hun doel, zal de Overeenkomst geacht worden te zijn nagekomen. GrafiCom garandeert niet dat programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden hersteld.
5. De garantieverplichting vervalt indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig, of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals onder meer brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van GrafiCom wijziging (en) in de Goederen en/of resultaten van Diensten heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen.
6. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantieverplichting zullen door GrafiCom (dan wel door haar toeleverancier) in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke dan geldende prijzen en tarieven.
7. Reclames dienen binnen vijf werkdagen na levering te worden gemeld bij GrafiCom, waarna de reclame conform de dan geldende RMA procedure wordt afgehandeld. Desgevraagd doet GrafiCom een beschrijving van de RMA procedure toekomen.

12. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst met GrafiCom mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is GrafiCom gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
– de uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld en/of,
– de Overeenkomst en direct samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door GrafiCom heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of andere tegemoetkoming.
2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtgever of beslaglegging op de activa van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden tenzij GrafiCom Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is GrafiCom zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.
3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel zijn alle vorderingen van GrafiCom op Opdrachtgever respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is GrafiCom gerechtigd de betreffende Goederen en/of resultaten van Diensten terug te nemen. In dat geval is GrafiCom en/of door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van Opdrachtgever te betreden.
4. Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot het gevolg hebben dat rechten van GrafiCom als neergelegd in een der artikelen van deze Voorwaarden eindigen.

13. Niet toerekenbare tekortkoming

1. Indien GrafiCom door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachtstoestand), zonder dat GrafiCom tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.
2. Indien de overmachtstoestand drie maanden duurt of dat het vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de situatie dit rechtvaardigt. Hetgeen reeds in gevolge de Overeenkomst is geleverd wordt dan naar verhouding afgerekend.
3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van GrafiCom onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GrafiCom kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door GrafiCom of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

14. Aansprakelijkheid

1. Een eventuele aansprakelijkheid van GrafiCom op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door GrafiCom gesloten verzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van GrafiCom beperkt tot vergoeding van de – factuurwaarde van dat deel van de geleverde en betaalde Goederen dan wel van de verrichte en betaalde Diensten die de schade hebben veroorzaakt tot in totaal een maximum van 50.000,– euro.
2. De totale wettelijke aansprakelijkheid van GrafiCom voor zaak- en personenschade is beperkt tot een bedrag van 500.000,– euro per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis en 1.200.000,– euro als maximum per jaar.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van GrafiCom dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. GrafiCom aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolg schade, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. Opdrachtgever zal GrafiCom vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.
4. De medewerkers van GrafiCom of door GrafiCom voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
5. Iedere vordering jegens GrafiCom, behalve die welke door GrafiCom is erkend en vorderingen uit hoofde van een verborgen gebrek, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. De vordering uit hoofde van een verborgen gebrek vervalt na verloop van 5 jaar na levering van de goederen en/of diensten.

15. Intellectuele eindendommen

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door GrafiCom te leveren of anderszins ter beschikking te stellen Goederen en resultaten van Diensten berusten bij GrafiCom of bij haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend; het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van dergelijke Goederen en/of resultaten van Diensten te wijzigen, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven, behoudens het recht van Opdrachtgever om van dergelijke Goederen of resultaten van Diensten een reservekopie te maken en aan te houden.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom op of in de door GrafiCom geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Goederen en of resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.GrafiCom spant zich in alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat te leveren of anderszins ter beschikking te stellen Goederen en/of resultaten van Diensten in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.
3. Indien GrafiCom Goederen of Diensten heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart GrafiCom voor aanspraken van derden ter zake.

16. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

1. Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de Overeenkomsten en de informatie over elkaars organisatie, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.
2. Partijen zullen op eerste verzoek van de wederpartij ervoor zorg dragen dat hun personeel en/of (het personeel van) de door hen ingeschakelde derden de door partijen gehanteerde geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
3. Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, van elkaar in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

17. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de (onderhandelingen tot) Overeenkomst(en) en de Voorwaarden, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet:
a. de bevoegdheid van GrafiCom om voor beslechting van een geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter;
b. de bevoegdheid van partijen om bij overeenkomst een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

18. Overige voorwaarden

1. Nietigheid van een van de bepalingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.
2. Het nalaten door GrafiCom om binnen een in een Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan tenzij GrafiCom uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.
3. Alle in deze Voorwaarden aan GrafiCom toekomende rechten, gelden onverminderd de overige rechten van GrafiCom.
4. Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 14 Aansprakelijkheid, artikel 15 Intellectuele eigendom en artikel 16 Vertrouwelijke informatie) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.
5. De Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze Voorwaarden, is de Nederlandse taal authentiek en doorslaggevend.